Jan
7
Di
2020
Chor St. Elisabeth @ Pfarrhaus
Jan 7 um 20:00
Jan
14
Di
2020
Chor St. Elisabeth @ Pfarrhaus
Jan 14 um 20:00
Feb
18
Di
2020
Chor St. Elisabeth – entfällt
Feb 18 um 20:00
Feb
23
So
2020
Eucharistiefeier – entfällt (Ministrantenaufnahme mit Chor) @ Maris Stella
Feb 23 um 10:30
Mrz
3
Di
2020
Chor St. Elisabeth – entfällt
Mrz 3 um 20:00
Mrz
17
Di
2020
Chor St. Elisabeth – entfällt
Mrz 17 um 20:00
Mrz
31
Di
2020
Chor St. Elisabeth – entfällt
Mrz 31 um 20:00
Apr
21
Di
2020
Chor St. Elisabeth – entfällt @ bei Meike
Apr 21 um 20:00
Apr
28
Di
2020
Chor St. Elisabeth – entfällt @ bei Meike
Apr 28 um 20:00
Mai
12
Di
2020
Chor St. Elisabeth – entfaellt @ bei Meike
Mai 12 um 20:00